Prihlásenie na podujatie

Informačná povinnosť pri získaní osobných údajov dotknutých osôb podľa článku 12 Nariadenia EÚ 2016/679

 

 1. Prevádzkovatelia

Organizátori Kongresu nemeckého jazyka, ktorí sú uvedení nižšie, vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia podľa čl. 26 Nariadenia EÚ 2016/679 v spojení s § 33 zákona o ochrane osobných údajov.

Goethe-Institut e.V.

Dachauer Str. 122,

80637 Mníchov, SRN

pobočka:

Goethe-Institut Slovensko

Panenská 33

814 82 Bratislava, Slovensko

E-mail: info-bratislava@goethe.de

SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

Katedra germanistiky FF UMB

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica, Slovensko

E-mail: info@sung.sk

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Barbarastraße 1

50735 Köln

pobočka:

Centrála pre zahraničné školstvo

Novosvetská 3

811 06 Bratislava

E-mail: bratislava@auslandsschulwesen.de

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A

034 01  Ružomberok, Slovensko

IČO 37 801 279

E-mail: info@ku.sk

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

v Bratislave

Hviezdoslavovo námestie 10

813 03 Bratislava, Slovensko

E-mail: info@pressburg.diplo.de

Pre účely uplatnenia nižšie uvedených práv ako aj pre účely komunikácie s prevádzkovateľmi použite prosím nasledovné kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľov:

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave

E-mail: info@deutschkongress.sk

Iné tretie osoby, s výnimkou nižšie uvedených príjemcov, nemajú prístup k získaným osobným údajom.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú zbierané výlučne za účelom organizácie Kongresu nemeckého jazyka 2018, prípravy a zaistenia praktickej časti (workshopov), sprievodných prednášok ako aj zabezpečenie obsahovej prípravy podujatia a podania informácií účastníkom podujatia o samotnom podujatí.

Upozorňujeme, že počas podujatia budú vyhotovované fotografie a videozáznam z priebehu podujatia. Vyhotovené záznamy s účastníkmi podujatia môžu byť zverejnené pre účely podania informácií, dokumentácie a propagácie podujatia.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a slúži na zabezpečenie organizácie a realizácie Kongresu nemeckého jazyka 2018 ako aj zadelenie účastníkov do jednotlivých častí podujatia. Dotknutá osoba nemá právnu povinnosť údaje poskytnúť.

Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu má za následok, že záujemcovia o Kongres nemeckého jazyka 2018 nemôžu byť prihlásení alebo sa nemôžu zúčastniť jednotlivých podujatí.

Na reklamné a marketingové účely budú získavané a spracúvané len osobné údaje účastníkov, ktorí udelili svoj súhlas výslovne pri prihlásení sa na Kongres nemeckého jazyka 2018 alebo sa prihlásili na odoberanie Noviniek (Newsletter).

Profilovanie účastníkov nebude vykonávané.

 1. Právny základ

Osobné údaje sú získavané na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou pri prihlásení sa na Kongres nemeckého jazyka 2018 a spracúvané v rozsahu prihlasovacieho formulára. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa udeľuje kliknutím označeného políčka a potvrdením prihlásenia (odoslanie prihlasovacieho formulára).

V prípade, ak máte záujem o zaslanie Noviniek (Newsletter) ponúkaného na internetovej stránke Kongresu nemeckého jazyka, je potrebné uviesť Vašu e-mailovú adresu ako aj informácie, ktoré nám umožnia preveriť, že ste držiteľom uvedenej e-mailovej adresy a že ste súhlasili so zaslaním Noviniek (Newsletter). Ďalšie údaje sa nezbierajú. Poskytnuté osobné údaje použijeme výlučne na zaslanie vyžiadaných Noviniek (Newsletter) a nesprístupnime ich tretím osobám.

Prevádzkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov. Spracúvanie je prípustné iba v prípade, ak nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Za oprávnené záujmy sa považujú zber a vyhodnocovanie dát, zabezpečovanie informácií, preventívne účely (zabránenie škodám), zabraňovanie podvodom, dátová bezpečnosť a bezpečnosť informačných technológií.

 1. Kategórie príjemcov

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje, sú:

 • Ostatní účastníci jednotlivých podujatí kongresu v obmedzenom rozsahu,
 • Poskytovatelia účtovníckych služieb,
 • Poskytovatelia právneho alebo daňového poradenstva,
 • Poskytovatelia IT-služieb.

Prevádzkovatelia budú kategórie príjemcov v prípade potreby priebežne aktualizovať.

 1. Prenos osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko v závislosti od sídla jednotlivého prevádzkovateľa.

Upozorňujeme, že získané osobné údaje môžu byť poskytnuté na prenos a spracúvanie v rámci Európskej únie. Osobné údaje nebudú poskytnuté ani do žiadnej tretej krajiny mimo EÚ, ani iným organizáciám.

 1. Doba uchovávania

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 12 mesiacov po ukončení Kongresu nemeckého jazyka 2018 a následne budú vymazané.

Prevádzkovatelia však uchovávajú osobné údaje najmenej po dobu povinne predpísanú podľa príslušných právnych predpisov. V prípade uplatňovania právnych nárokov sú údaje uchovávané najviac 6 mesiacov po uplynutí premlčacích lehôt.

 1. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 • právo byť informovaná prevádzkovateľom o rozsahu o nej spracúvaných osobných údajoch,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať spracúvanie,
 • právo na prenosnosť.

Právo podať sťažnosť kontrolnému úradu – Úrad na ochranu osobných údajov SR – ostáva nedotknuté.

 1. Odvolanie súhlasu

Oprávnená osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

Udelený súhlas na uchovávanie Vašich osobných údajov, e-mailovej adresy ako aj ich použitie pre zasielanie Noviniek (Newsletter) môžete kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e- mailovej adresy: info@deutschkongress.sk.

 1. Právo na informácie a právo namietať

Užívateľom poskytneme kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje sme o Vás získali a za akým účelom. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: info@deutschkongress.sk.

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskytnutie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Nariadením EÚ 2016/679.

Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia, alebo preukázať, že ste oprávnený prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

Ste oprávnený kedykoľvek namietať proti použitiu Vašich osobných údajov a to zaslaním správy na e-mailovú adresu: info@deutschkongress.sk.

Zablokovanie a vymazanie Vašich osobných údajov sa riadi právom stanovenými podmienkami. Zablokovaním Vašich osobných údajov zabezpečíme, že žiadne ďalšie informácie a správy Vám nebudú od nás zasielané.

Upozorňujeme, že výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie.

Právne predpisy týkajúce sa spracúvanie osobných údajov sú:

 • NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohyb takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov